Условия за ползване

            Уважаеми клиенти , влизайки в заглавна страница на магазина ни, ще видите полета с указания:

            -  „категории ” - тук са представени всички стоки предлагани от нас

                         !!! Показаните наличности са в реално време.    

 

                              !!!! В полето ОПИСАНИЕ са показни наличностите ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД  и сумарна по магазинната верига .       

                                                          Наличност в централен склад  .... бр.

                                                          Наличност в магазинната верига ... бр

                                                                             

За да проверите наличноста в конкретен магазин изберете бутона "НАЛИЧНОСТ" под снимката на артикула .

                                                                                             

Времето за доставка зависи от това дали артикулите в поръчката са налични в един обект (централен склад или конкретен магазин). Ако артикулите са налични в един обект времето за доставка е  до 3 работни дни. Ако наличностите са в различни обекти времето за доставка е до 10 работни дни (необходимо е технологично време за да се изтеглят от магазинната верига)

                             Всички цени са с включен ДДС.

            -„потребител, парола, регистрация, забравена парола” – за Ваше и наше улеснение е необходимо да се регистрирате еднократно. При всяко следващо       посещение попълвайте в полето „потребител” своето потребителско име, а в полето „парола” – потребителската си парола. При забравена парола използвайте полето „забравена парола” и ще Ви изпратим на указания е-майл нова;

               Поръчка може да се направи и без регистрация "Бърза поръчка" . Необходими са имена , адрес , телефон и e-mail за обратна връзка.

                  Бутон    се вижда при прикючване на покупката.

            -„вашата количка” – показва броя и вида на купуваните от Вас стоки;

            -„търсене” – можете да търсите стоки по марка, код , описание едновременно или комбинирайки ги.

            -„марки” – за Ваше улеснение тук може да извадите стоките от определена марка;

            -„нови продукти” – указател на нововъведените продукти;

            -„най-продавани ” – показани са стоките, които на база статистика са най купувани за период

                  

 Доставка :

           Фирмата ни разполага с 38 магазина в страната  МАГАЗИНИ ЕЛИМЕКС. Доставката до всеки един от тях е БЕЗПЛАТНА .

                                                                       

   Предлагаме  преференциални условия за доставка по СПИДИ с цена  от 3.90лв  на пратка при стойност на поръчката до 90лв.

                                                                         

  При поръчка на стойност над 90 лв. доставката по СПИДИ е "Безплатна" до адрес на клиента.

                                                                         

 

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на интернет страницата на доставчика, наричана по-долу УЕБСАЙТ.

Чл. 2. (1) Данни за доставчика:

а) Наименование на доставчика:

„ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

б) Седалище и адрес на управление:

гр. Горна Оряховица, ул. „Мадара” № 1.

в) Данни за кореспонденция и адрес на упражняване на дейността:

„ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

гр. Горна Оряховица,

ул. „Мадара” № 1;

email: elimex@elimex.bg;

уебсайт: http://elimex.bg.

4. Търговска регистрация и регистрация по ЗДДС:

ЕИК: 201543524

ИН по ЗДДС: BG201543524

(2) Данни за контакт с Комисията за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София,

ул. „Врабча” № 1,

тел.: 02/9330565,

факс: 02/9884218,

гореща линия: 0700 111 22,

email: info@kzp.bg,

уебсайт: www.kzp.bg.

(3) Данни за контакт с Комисията за защита на личните данни:

Адрес: 1592 София,

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/9153519,

email: kzld@cpdp.bg,

уебсайт: www.cpdp.bg.

Чл. 3. (1) Уебсайтът на доставчика е достъпен на интернет адрес: http://elimex.bg.

(2) Ползването на уебсайта съставлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

(3) Доставчикът предоставя, а ползвателят използва уебсайта в съответствие с настоящите общи условия.

(4) Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването, което му е необходимо за достъп до уебсайта.

Чл. 4. (1) Договорът за ползване на уебсайта се сключва на български език.

(2) Клаузите на договора за ползване на уебсайта включват настоящите общи условия, достъпни на адрес http://elimex.bg/общи-условия.

(3) Страна по договора с доставчика е ползвателят на уебсайта съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния потребителски профил на ползвателя, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.

(4) По отношение на услугите, които не изискват регистрация, ползвателят се счита обвързан от настоящите общи условия от момента, в който за първи път използва уебсайта, до момента на преустановяването на използването му.

(5) По отношение на услугите, които изискват регистрация, ползвателят се счита обвързан от настоящите общи условия от момента на регистрация на потребителския си профил до момента на прекратяване на регистрацията.

Чл. 5. Във връзка с използването на уебсайта настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които такава не се изисква.

Чл. 6. (1) Ползвателят може да регистрира потребителския си профил чрез функционалността за регистрация, достъпна на уебсайта на доставчика.

(2) При регистриране на потребителски профил ползвателят въвежда посочената във формата за регистрация индивидуализираща информация.

(3) При извършване на регистрацията ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни.

(4) В случаите на настъпване на промяна в данните по предходната алинея ползвателят се задължава своевременно да отрази настъпилата промяна чрез функционалността за редакция на потребителския профил. Неспазването на това задължение на ползвателя освобождава доставчика от отговорност за всякакви вреди, пряко произтекли от това.

Чл. 7. (1) Ползвателят се задължава да използва уебсайта на доставчика добросъвестно и по предназначението му.

(2) При използването на уебсайта ползвателят се задължава да се въздържа от използване на софтуер, скриптове или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването му от другите ползватели.

(3) Ползвателят се задължава да не използва уебсайта в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 8. (1) С оглед повишаване качеството на услугата по използване на уебсайта, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2) В случаите по ал. 1 доставчикът се задължава своевременно да възстанови предоставянето на услугата по използване на уебсайта след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 9. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), съгласно публикуваната на уебсайта Политика за защита на личните данни.

Чл. 10. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ползвателя и доставчика, е ОСНОВЕН ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС по смисъла на настоящите общи условия.

(2) Ползвателят има право да променя своя основен електронен адрес.

(3) Доставчикът може да изисква от ползвателя използването на основния електронен адрес в специфични случаи.

Чл. 11. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на услугата по използване на уебсайта доставчикът има право да изисква от ползвателя да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. Неспазването на това задължение на ползвателя освобождава доставчика от отговорност за всякакви вреди, пряко произтекли от това.

(2) В случай че ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, доставчикът му предоставя възможност да си зададе нови данни за достъп посредством посочения от ползвателя основен електронен адрес.

Чл. 12. Електронният магазин е достъпен на интернет адрес http://elimex.bg, чрез който ползвателят има възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително следното:

1. да извърши регистрация и създаване на потребителски профил за преглеждане на електронния магазин и други услуги за предоставяне на информация;

2. да извършва електронни изявления чрез интерфейса на уебсайта и електронния магазин;

3. да сключва договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от електронния магазин;

4. да получава информация за нови стоки, предлагани в електронния магазин;

5. да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

Чл. 13. (1) Ползвателят сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани в електронния магазин, чрез интерфейса на доставчика, достъпен на неговата интернет страница на адрес http://elimex.bg.

(2) Основните характеристики на стоките, предлагани от доставчика, са определени в профила на всяка стока на интернет страницата на електронния магазин.

(3) На интернет страницата на електронния магазин се определя изрично и отделно цената на всяка стока с включен ДДС.

(4) Доставчикът информира ползвателя за стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките.

(5) Начините на плащане се определят в настоящите общи условия, както и съгласно информацията, предоставена на интернет страницата на доставчика.

(6) По силата на сключения с ползвателя договор за покупко-продажба на стоки доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ползвателя на определените от последния чрез интерфейса стоки.

(7) Доставчикът доставя заявените от ползвателя стоки в сроковете и при условията, оповестени на интернет страницата на електронния магазин и в настоящите общи условия.

(8) Доставчикът гарантира правата на ползвателя, предвидени в закона, добросъвестно и съгласно добрите търговски практики.

(9) Доставчикът си запазва правото да ограничи обявените от него промоции така, че те да не се комбинират с други съществуващи намаления или промоции.

Чл. 14. (1) Ползвателят и доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба на стоки могат да бъдат извършвани по електронен път чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

(2) Ползвателят и доставчикът приемат, че до доказване на противното електронните изявления, извършени от името на ползвател, са изявления на лицето, посочено в данните, предоставени при регистрацията на потребителския профил, ако при извършване на изявлението е въведено съответното име и парола за достъп до профила.

Чл. 15. За да използва електронния магазин за сключване на договор за покупко-продажба на стоки, ползвателят следва да въведе индивидуализираща информация и информация за доставка пряко във формата за поръчка или посредством регистрация съгласно настоящите общи условия.

Чл. 16. (1) Ползвателят използва интерфейса на интернет страницата на доставчика, за да сключва договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчика стоки в електронния магазин.

(2) Данните във формата за поръчка и настоящите общи условия, достъпни на адрес http://elimex.bg/общи-условия, представляват клаузите на договора за покупко-продажба между доставчика и ползвателя.

(3) Страна по договора с доставчика е ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията или при поръчване на стока чрез интерфейса на електронния магазин.

Чл. 17. (1) За да сключи договора за покупко-продажба с доставчика, ползвателят избира една или повече от предлаганите стоки в електронния магазин и ги добавя към списък със стоки за покупка, наричан количка.

(2) В интерфейса на количката се визуализират избраните продукти и се показва цената им без разходите за доставка.

(3) Във формата за поръчка ползвателят предоставя индивидуализираща информация, като има възможност да избере дали да влезе в своя потребителски профил, да направи регистрация на нов потребителски профил или да поръча като гост.

(4) Ползвателят избира адрес и начин на доставка съгласно информацията, предоставена на интернет страницата на електронния магазин и формата за поръчка.

(5) Ползвателят се съгласява да заплати разходите, изчислени съобразно избраните от него начин и място на доставка.

(6) Когато ползвателят е избрал начин на доставка „чрез куриер“, дължимата за стоките цена се заплаща с наложен платеж. Ползвателят заплаща цената на стоката и разходите за доставка на лицето, което доставя стоката, в момента на нейното получаване.

(7) При избран начин на доставка „до магазин“ ползвателят не дължи разходи за доставка. Цената за стоката се заплаща в търговския обект, до който е доставена.

(8) Преди да потвърди поръчката ползвателят преглежда всички избрани стоки и информацията за окончателната сума на поръчката и разходите по доставката.

(9) До окончателното потвърждаване на поръчката ползвателят има право да промени вида и количеството на поръчаните стоки и избрания адрес и начин на доставка и да редактира предоставената индивидуализираща информация.

(10) Информацията по този член, предоставяна на ползвателя преди сключването на договора за покупко-продажба, е актуална към момента на визуализацията ѝ на интернет страницата на доставчика на електронния магазин.

Чл. 18. (1) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента, в който ползвателят извърши окончателното потвърждаване на поръчката си.

(2) Изявлението за сключване на договора от страна на ползвателя се смята за получено в момента, от който неговият адресат има възможност за достъп до него.

(3) Доставчикът доставя стоките на посочения от ползвателя адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от ползвателя данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 19. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата, на която ползвателят или трето лице, различно от превозвача и посочено от ползвателя, са влезли във владение на стоките.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в изрично предвидените в Закона за защита на потребителите случаи.

(3) Актуален текст на Закона за защита на потребителите е публикуван от КЗП на адрес: https://www.kzp.bg/zakoni-i-reglamenti.

(4) За да упражни правото си на отказ от договора, ползвателят трябва да уведоми доставчика относно:

– имената на ползвателя;

– адреса на доставка;

– телефонен номер;

– електронен адрес;

– изричното си и недвусмислено желание за отказ от договора.

(5) За тази цел ползвателят има следните равностойни възможности:

а) да изпрати имейл с недвусмислено заявление за отказ до търговския офис на доставчика на адрес elimex@elimex.bg;

б) да изпрати писмо с недвусмислено заявление за отказ на пощенски адрес:

„ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

ул. „Мадара“ № 1

5120 Горна Оряховица

в) За целите на букви „а“ и „б“ ползвателят може да използва Стандартния формуляр за отказ, изготвен съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП (Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.).

(6) В случай че ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1, доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платената цена на стоката не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(7) При упражняване на правото на отказ, когато ползвателят е получил стоки във връзка с договора, той е длъжен да ги върне обратно без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал доставчика за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако от пощенското клеймо върху пратката може да се установи, че тя е изпратена преди изтичането на 14-дневния срок. Стоките се връщат на пощенски адрес:

„Елимекс инженеринг“ ЕООД

ул. „Мадара“ № 1

5120 Горна Оряховица

(8) Преките разходи по връщане на стоките са за сметка на ползвателя.

(9) Ползвателят се задължава да съхранява получените от доставчика стоки и да се погрижи за запазване на тяхното качество до връщането им. Той отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Чл. 21. (1) Срокът на доставка на стоките и началният момент, от който тече този срок, са определени при сключване на договора с ползвателя чрез интернет страницата на доставчика на електронния магазин.

(2) Доставчикът не носи отговорност за неспазване на посочения срок за доставка, ако забавянето е изцяло по вина на пощенския оператор или куриера или на самия ползвател.

Чл. 22. (1) Независимо от предвиденото в настоящите общи условия за отношенията между доставчика в качеството му на търговец и ползвателя в качеството му на потребител, произтичащи от договора за покупко-продажба, се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите, в т.ч. и разпоредбите относно законовата гаранция за съответствие на стоката с договора.

(2) Актуален текст на Закона за защита на потребителите е публикуван от КЗП на адрес: https://www.kzp.bg/zakoni-i-reglamenti .

Чл. 23. (1) При разногласия и възникнал спор с доставчика ползвателят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya, както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG.

Чл. 24. Доставчикът публикува настоящите общи условия на адрес http://elimex.bg/общи-условия, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от доставчика.

(2) Ползвателят се съгласява, че ако извърши нова поръчка в електронния магазин след изменението, тази поръчка е равносилна на волеизявление за приемане на актуалните общи условия.

Чл. 26. Договорът между ползвателя и доставчика се прекратява в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– при трайна обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на упражняване на право на отказ по реда на чл. 20;

– в случаите на недобросъвестно ползване по чл. 7, ал. 2 и 3 от тези общи условия.

Чл. 27. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия и действащото законодателство в Република България.

Чл. 28. Недействителността на някоя от разпоредбите на настоящите общи условия не води до недействителност на целия договор.

Чл. 29. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването му, се прилага законодателството на Република България.

Чл. 30. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 31. Настоящата редакция на тези общи условия е в сила от 1.01.2020 г.